Liigu sisu juurde

Esimene terapeutiline lähenemine sündis tähelepanekust, et patsient rahunes ja tema kõnehäire paranes, kui tal paluti rääkida lugusid, mis olid ilmselt sündinud tema unistustest. Viimane on aga vajalik ühelt poolt selleks, et vältida loomade haigestumist, ja teiselt poolt selleks, et loomi ja nende saadusi saaks müüa teistesse riikidesse. Valgustid peavad olema kaetud katete või kaitsevõrega. Ka seal kujutas ta asjaolusid valesti mitte üksnes erakirjades, vaid korduvalt avaldatud vormis ilma igasuguse kasuta, mis kompenseeriks tema teadusliku maine püsiva kahjustamise riski. Turundusteadetest loobumise juhised on lisatud igale turundusteatele; võite meie poole pöörduda ka e-posti aadressil privacyoffice abbvie. Kui kasutate AbbVie suhetele juurdepääsemiseks ja nende kasutamiseks mobiilseadet, võime peale ülalkirjeldatud teabe koguda järgmist mobiilispetsiifilist teavet: seadme või reklaami tunnus, seadme tüüp, riistvara tüüp, meediumipöörduse juhtimise MAC aadress, rahvusvaheline mobiilseadmete identifitseerimisnumber IMEI , teie mobiilse operatsioonisüsteemi versioon, AbbVie saitidele ja rakendustele juurdepääsemiseks või nende allalaadimiseks kasutatav platvorm nt Apple, Google, Amazon, Windows , teie seadme asukoha- ja kasutusteave ning AbbVie suhete kasutamise teave.

Muudatused meie privaatsusteates Teie isikuandmed, mida võime koguda Selles jaotises kirjeldatakse isikuandmete üldisi liike, mida võime koguda selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel.

mida toodeldakse uhise haigusega

Lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmete liike me kogume seoses veebisuhtlusetööle kandideerimisetervishoiutöötajate ning patsiendi- ja kliendiprogrammidegaleiate asjakohastel linkidel klõpsates.

Isikuandmed, mida kogume teilt või muudest allikatest AbbVie võib koguda isikuandmeid otse teilt, näiteks registreerimisel või küsimustiku täitmisel. AbbVie võib isikuandmeid hankida ka kaudselt, näiteks avalikest allikatest nt veebisaitidelt või avalikest andmebaasidestkolmandatest isikutest andmemüüjatelt, tervishoiuteenuse osutajatelt ja tervisekindlustusfirmadelt ning kolmandatest isikutest äripartneritelt.

Võime kombineerida isikuandmeid mitmest veebipõhisest ja -välisest allikast.

mida toodeldakse uhise haigusega

Lisateavet selle kohta, kuidas me kasutame isikuandmeid seoses veebisuhtlusetööle kandideerimisetervishoiutöötajate ning patsiendi- ja kliendiprogrammidegaleiate asjakohastel linkidel klõpsates. Programmide, teenuste ja muu teiega toimuva suhtluse haldamine Võime kasutada teie isikuandmeid igapäevastel ärieesmärkidel, näiteks maksete töötlemiseks ja finantskonto haldamiseks, lepingute haldamiseks, veebisaidi haldamiseks, ettevõtte üldjuhtimiseks ja aruandluskohustuste täitmiseks.

Samuti võime teie isikuandmeid kasutada teie soovitud programmide või teenuste pakkumiseks või AbbVie teenuste haldamiseks, näiteks otseostud, säästuprogrammis osalemine või allahindluse saamiseks registreerumine. See tähendab, et võime kasutada teie isikuandmeid teie küsimustele vastamiseks, teie soovitud teenuste pakkumiseks, optimaalse kliendikogemuse pakkumiseks, meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees või teie nõusolekul põhinevate toimingute tegemiseks.

Kuidas me võime isikuandmeid kasutada

Turundusteated ja teadlikkus haigustest Pakume turundusteateid, mis reklaamivad AbbVie tooteid, teenuseid, programme, teadusüritusi või nendes osalemist mida toodeldakse uhise haigusega pakume muud teavet, mis võib teile huvi pakkuda, näiteks teavet kindlate terviseseisundite kohta. Kasutame teie isikuandmeid teile turundusteadete saatmiseks ja saadetavate turundusteadete liikide üle otsustamiseks.

Teil on õigus turundusteadetest igal ajal loobuda. Turundusteadetest loobumise juhised on lisatud igale turundusteatele; võite meie poole pöörduda ka e-posti aadressil privacyoffice abbvie. Kohandatud kasutuskogemus ja suhete parandamine Isikuandmeid võidakse kasutada teie huvidele ja eelistustele vastavate kohandatud pakkumiste, teabe või teenuste loomiseks.

Kuidas kaitsta oma loomi sigade Aafrika katku eest? Loomade kaitsmiseks sigade Aafrika katku eest tuleb järgida vähemalt järgmisi bioohutusmeetmeid: ära luba kõrvalisi inimesi loomapidamishoonesse; enne loomapidamishoonesse sisenemist vaheta riided, desinfitseeri või vaheta jalanõud; hoia karja juurde toodav loom karantiinis, eraldi karjas olevatest loomadest; hoia haige loom eraldi tervetest; väldi viiruse pääsu loomapidamishoonesse sööda, allapanu või inventariga; ära sööda sigadele toidujäätmeid; takista metsloomade ja teiste koduloomade pääsemist loomapidamishoonesse; nõua nende meetmete järgimist kõigilt, kes sinu loomadega tegelevad.

Neid võidakse kasutada ka teie AbbVie suhete arendamiseks ja parandamiseks. Mõnel juhul kogume teie isikuandmeid teie nõusolekul. Muudel juhtudel kogume seda teavet meie õigustatud ärihuvides, et optimeerida ja kohandada AbbVie suhteid.

mida toodeldakse uhise haigusega

Õigusaktidele vastavus Võime teie isikuandmeid töödelda selleks, et järgida õigusakte, sealhulgas neid, mis on seotud ravimiohutuse järelevalvega. Samuti võime mida toodeldakse uhise haigusega kasutada meie eeskirjadele ja menetlustele vastavuse jälgimiseks, pettuste ennetamiseks ning niisuguste kasutajate uurimiseks ja vastutusele võtmiseks, kes rikuvad meie reegleid mida toodeldakse uhise haigusega käituvad ebaseaduslikult või teisi või teiste vara kahjustavalt.

Me ei müü isikuandmeid kolmandatele isikutele. Lisateavet selle kohta, kuidas me jagame isikuandmeid seoses veebisuhtlusetööle kandideerimisetervishoiutöötajate ning patsiendi- ja kliendiprogrammidegaleiate asjakohastel linkidel klõpsates. Nõuame, et nad käitleksid teie AbbVie suhete kaudu kogutud isikuandmeid kooskõlas asjakohaste isikuandmete kaitset ja turvalisust käsitlevate lepingusätetega.

Äri- ja teaduspartnerid Et pakkuda teile tooteid, sisu või teenuseid ühiselt või kaubamärgi kooskasutuse teel, võime teha koostööd teiste ettevõtete ning avalik- ja eraõiguslike organisatsioonidega. Juhime tähelepanu asjaolule, et sellistel juhtudel võidakse peale selle privaatsusteate kohaldada ka asjaomase partneri privaatsusteadet ja piiratud juhtudel võidakse kohaldada ühist privaatsusteadet.

Kaubamärgi kooskasutuse korral näete vormidel ja saitidel nii AbbVie kui ka partneri logo. Kaubamärgi kooskasutusega teenuste kasutamiseks võidakse teil paluda täita registreerimisvorm. Seda registreerimisteavet võidakse jagada AbbVie asjaomaste partneritega ja te peaksite tutvuma ka nende partnerite privaatsusteadetega, sest need võivad meie omast mõnevõrra erineda.

Ettevõtte projektdokumentatsioon 1 Ettevõtte hoonekompleksi kohta, olenemata tema asukohast ja tegevusest, peab olema koostatud projektdokumentatsioon, mis koosneb koos juurdelisatud kirjeldustega vähemalt: 1 asendiplaanist; 2 käitlemishoones asuvate ruumide plaanist; 3 tehnoloogiliste seadmete plaanidest ja tehnoloogia protsesside lühikirjeldustest; 4 hoonevälistest ja -sisestest joogivee, heitvee ärajuhtimise, jahutus- ja külmutussüsteemide ning elektrienergiaga varustamise plaanidest; 5 jäätmete kogumise, ettevõttest äravedamise või ettevõttes kahjutustamise skeemidest; 6 ettevõtte ruumides ja territooriumil töötajate, tooraine, valmistoodangu, jäätmete liikumisteede plaanidest. Ettevõtte asend 1 Ettevõte peab asuma maa-alal, kus ei esine sagedasi üleujutusi, ei ole pidevalt ebameeldivaid lõhnu, suitsu, tolmu ega muud keskkonna saastet. Ettevõtte planeerimisel tuleb juhinduda kehtivatest keskkonnanõuetest, sealhulgas ettevõtte asukoha kaugusest elamutest ja toidu käitlemisele ohtlikest objektidest. Pääs ettevõtte territooriumile, tootmishoonetesse ja -ruumidesse on lubatud ainult ettevõtte töötajatele ja järelevalveametnikele.

Peale selle võime avaldada isikuandmeid oma välistele audiitoritele, advokaatidele, raamatupidajatele ja muudele kutsetöötajatele, lähtudes meie õigustatud huvist oma ettevõtte toimimise vastu ja kohustusest järgida kohaldatavaid õigusnorme.

Andmete avaldamine juriidiliste kohustuste täitmiseks, ametiasutustele ja seoses tooteohutusega Kui pöördute AbbVie poole seoses meie toodete kasutamise kogemusega, võime teilt saadud teavet kasutada oma aruannetes USA Toidu- ja Ravimiametile, teistele samasugustele tervise- ja meditsiinivaldkonna valitsusasutustele kogu maailmas ning vastavalt muudele seadusega kehtestatud nõuetele.

Samuti võime seda teavet kasutada teile retsepti väljastanud arstiga kontakteerumiseks ootamatu sündmuse korral, mis on seotud meie toote kasutamisega. Teatavatel piiratud asjaoludel võib meil olla kohustus avaldada teie isikuandmeid juriidilise kohustuse, menetluse või nõude täitmiseks ja avalikest huvidest lähtuvalt, näiteks selleks, mida toodeldakse uhise haigusega täita meie aruandluskohustusi reguleerivate asutuste ees seoses meie toodete ohutusega, kohtukutsele vastamiseks või riigi julgeoleku- või õiguskaitsenõuete täitmiseks.

Avaldamine järgmisele omanikule või käitajale Võime teie isikuandmeid ühinemisel, konsolideerimisel või ettevõtte muul ümberkorraldamisel edastada oma õigusjärglasele, meie kogu vara või selle osa ostjale või vastavalt rahastamiskokkuleppele või ühisreklaamilepingule.

mida toodeldakse uhise haigusega

Teie isikuandmeid, mis on meie käsutuses, võidakse edastada tehingu osapooltele, lähtudes meie õigustatud huvist tehingu ettevalmistamise ja lõpetamise vastu.

Iga õigusjärglane on kohustatud järgima selle privaatsusteate tingimusi või nendega mõistlikul määral sarnaseid tingimusi.

Samuti kasutame, jagame ja avaldame teie veebisuhtlusega seotud isikuandmeid selles jaotises kirjeldatud täiendavatel eesmärkidel. Selles jaotises kirjeldatakse kogutavate isikuandmete liike ning nende kasutamise ja avaldamise eesmärke lisaks selles privaatsusteates eraldi kirjeldatud isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise tavadele. Kirjeldatakse ka seda, kuidas kasutame küpsiseid ja muud andmekogumistehnoloogiat ning kuidas te saate hallata neid küpsiseid, mis ei ole meie veebisaitide ja mobiilirakenduste kasutamiseks vajalikud.

Isikuandmed, mida võidakse poletiku eemaldamine koguda meie veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu Kui kasutate meie veebisaite ja mobiilirakendusi, võime koguda järgmisi täiendavaid isikuandmete liike.

Avaleht Uudised Töötajate isikuandmete töötlemisest koroonaviiruse Töötajate isikuandmete töötlemisest koroonaviiruse kontekstis Näiteks on avaldanud ühise seisukoha mitmed Saksamaa andmekaitse järelevalveasutused, kus öeldakse, et tööandjal oleks justkui võimalik oma töötajate terviseandmeid koguda. Selles ühisavalduses viidatakse mõistagi saksa enda riigisisesele õigusele, mis peaks võimaldama sel moel teavet koguda ja töödelda. Tõepoolest, üleeuroopaline isikuandmete kaitse üldmäärus edaspidi: üldmäärus võimaldab siseriiklikult terviseandmete töötlemist täpsustada ehk teha erisusi ja seda nii töösuhete, tervishoiu, avaliku korra jt valdkondades.

IP-aadress Kui külastate meie veebisaiti, võime salvestada teie arvuti või muu elektroonilise seadme internetiprotokolli IP aadressi. IP-aadress tähistab elektroonilist seadet, mida kasutate veebisaitidele juurdepääsemiseks, ja see võimaldab meil teie seadmega ühendust pidada ja sisu kohandada.

Küpsised ja muu andmekogumistehnoloogia Teie ja meie vahelise veebisuhtluse käigus kogume automaatselt teavet jälgimis- ja andmekogumistehnoloogia abil, nt küpsised, veebimajakad ja pikslid, rakendusliidesed, veebiteenused, skriptid, brauseri analüüsivahendid ja serverilogid. Küpsis on ainulaadne numbriline kood, mis edastatakse teie arvutisse teie huvide ja eelistuste jälgimiseks ning teie kui korduvkülastaja äratundmiseks. Veebimajakas ehk pikslisilt on veebisaidile, e-kirjale või reklaamile paigutatud läbipaistev graafiline kujutis, mis võimaldab jälgida näiteks kasutaja tegevust ja saidi liiklust, sealhulgas koguda andmeid selle kohta, millist veebisaiti ja mobiilirakendust te külastasite enne ja pärast meie veebisaidi või mobiilirakenduse külastamist.

Jagame küpsised järgmistesse kategooriatesse: Kohustuslikud küpsised: need küpsised mida toodeldakse uhise haigusega vajalikud saidi põhifunktsioonide nõuetekohaseks toimimiseks.

Korduma kippuvad küsimused

Funktsionaalsed küpsised: need küpsised võimaldavad meil analüüsida saidi kasutamist, et hinnata ja parandada selle toimivust. Neid kasutatakse ka saidil parema kasutajakogemuse pakkumiseks, näiteks konkreetse sisu kasutamise mõõtmiseks või seadete meeldejätmiseks. Reklaamiküpsised: neid küpsiseid kasutatakse selleks, et näidata teile asjakohasemaid reklaame. Võime jagada seda teavet reklaamijatega või kasutada seda teie huvide paremaks mõistmiseks. Näiteks võidakse reklaamiküpsiseid kasutada reklaamijatega andmete jagamiseks, et kuvatavad reklaamid oleksid teie jaoks asjakohasemad, et saaksite teatavaid lehti jagada sotsiaalvõrgustikes või postitada kommentaare meie saidil.

Kui küpsise eluiga ei ole küpsise seadetes avaldatud, kasutame vaikimisi eluiga kolmteist 13 kuud, kui seadus ei nõua lühemat ajavahemikku. Küpsiste seadeid saate kasutada ka mittekohustuslikest küpsistest keeldumiseks.

 1. Bold polvili ulevaated
 2. Haigus[ muuda muuda lähteteksti ] Keskklassi kuuluva Bertha isa jäi
 3. Magusad loualuu liigesed
 4. Kuunarnuki uhine ravi aeg
 5. Arvustused glukosamiini chondroitiini kohta

Lisaks küpsiste seadete funktsioonile saate küpsised keelata ka oma brauseri kaudu. Pange tähele, et mõned küpsised on meie veebisaitide toimimiseks hädavajalikud ja nende kustutamine või brauseris keelamine vähendab saidi funktsionaalsust. Kui soovite oma brauseris loobuda Google Analyticsi või Adobe Analyticsi jälgimisküpsistest, võite paigaldada brauseri lisandmooduli Google Analyticsist loobumiseks ja loobuda ka Adobe Analyticsist.

Mobiilseadme jälgimine Mõned AbbVie suhted on saadaval kas mobiilirakenduste või mobiilisaitidena, mida saate kasutada oma mobiilseadmes. Kui kasutate AbbVie suhetele juurdepääsemiseks ja nende kasutamiseks mobiilseadet, võime peale ülalkirjeldatud teabe koguda järgmist mobiilispetsiifilist teavet: seadme või reklaami tunnus, seadme tüüp, riistvara tüüp, meediumipöörduse juhtimise MAC aadress, rahvusvaheline mobiilseadmete identifitseerimisnumber IMEIteie mobiilse operatsioonisüsteemi versioon, AbbVie saitidele ja rakendustele juurdepääsemiseks või nende allalaadimiseks kasutatav platvorm nt Apple, Google, Amazon, Windowsteie seadme asukoha- ja kasutusteave ning AbbVie suhete kasutamise teave.

Kuidas võime isikuandmeid kasutada veebisuhtluses Lisaks selles privaatsusteates eraldi kirjeldatud kasutusviisidele võime teie kohta veebis kogutud isikuandmeid kasutada selles jaotises kirjeldatud täiendavatel eesmärkidel.

Kohandatud kasutuskogemus Võime kasutada teie IP-aadressi ja isikuandmeid, mille oleme automaatselt kogunud küpsiste või muu sarnase jälgimistehnoloogia abil, et muuta laserteraapia kuunarli liigese artroosis veebisaitide ja mobiilirakenduste kasutamist ning nendel navigeerimist teie jaoks lihtsamaks, et aidata teid registreerimisel ja sisselogimisel, et teile huvipakkuvat teavet ja teenuseid prognoosides isikupärastada teile pakutavat sisu, ning et isikupärastada ja parandada meie suhtlust teiega, muutes pakutava teabe teile asjakohasemaks.

Samuti võime lisada teie veebisaidi kasutamise andmed teie üldisele profiilile, et teie ja meie vahelised AbbVie suhted pakuksid teile isikupärasemat kogemust. Kui saadame meilisõnumeid, võime e-kirjas kasutada veebimajakat või muud sarnast jälgimistehnoloogiat, et teada saada, kas teie seade valus reieluu liigese uksi võimeline e-posti teel vastu võtma HTML-sõnumeid, või koguda andmeid selle kohta, kas olete e-kirja või selle manuse või lingi avanud.

Kasutame neid andmeid selleks, et aidata meil kindlaks teha ja dokumenteerida, kas mõni osa meie sõnumist oli teie jaoks asjakohasem.

mida toodeldakse uhise haigusega

Muudel juhtudel kogume seda teavet oma õigustatud ärihuvides, et optimeerida ja kohandada teie kasutuskogemust. Digitaalne analüüs ja täiustamine Võime kasutada teie edastatud isikuandmeid ning küpsiste ja muu sarnase jälgimistehnoloogia abil automaatselt kogutavat veebiteavet kasutajate liiklusmustrite ja eelistuste jälgimiseks.

Samuti võime veebimajakate või muu sarnase jälgimistehnoloogia abil jälgida e-posti suhtlust, et luua koondstatistikat ja aruandeid meie turunduskampaaniate täiustamiseks ja nende tõhususe analüüsimiseks.

 • Tom Valsberg: Kas Homo Sapiens on haigus, mida planeet Maa põeb? - Delfi
 • Osteomueliidi uhise ravi
 • Oled end põhja joonud?
 • Ka liigeste haigus
 • Anna O. – Vikipeedia
 • Liigeste dislokeerimine artroosi
 • Estonia Policy - Privacy | AbbVie
 • Artriit harja kaes

Kogume seda teavet oma õigustatud ärihuvides, mis on seotud AbbVie suhete turvalisuse, täiustamise, analüüsi ja optimeerimisega. Sotsiaalmeedia analüüs Võime analüüsida ka avalikke allikaid, näiteks veebisaite ja sotsiaalmeedia kanaleid, et jälgida, analüüsida ja parandada meie arusaama meie toodete, teenuste ja sündmuste kasutamisest ning nendesse suhtumisest. Seejuures järgivad AbbVie ja tema teenuseosutajad selliste allikate suhtes kohaldatavaid privaatsusteateid ja kasutustingimusi. Kui otsustate seda funktsiooni kasutada, kogume teie sõbra kontaktandmed.

Saadame teie sõbrale automaatselt ühekordse e-kirja teie antud teabega või kutsega saiti külastada. Kuidas teie isikuandmeid võidakse veebisuhtluse kaudu jagada Lisaks selles privaatsusteates eraldi kirjeldatud avaldamisviisidele võime jagada isikuandmeid veebis selles jaotises kirjeldatud täiendavatel eesmärkidel. Kolmandate isikute reklaam ja käitumuslik veebireklaam Võime pakkuda teile AbbVie toodete ja teenuste veebireklaame teile kohandatud kolmandate isikute veebisaitidel ja mobiiliteenustes, mis võivad põhineda isikuandmetel, mille te olete edastanud meile või külastatud kolmanda isiku veebisaidile, mida toodeldakse uhise haigusega teie brauserikasutusel, ostudel või huvidel.

Võime oma reklaamiteenuste osutajatele jagada teatavat osa teie seadme teabest, mille oleme hankinud küpsiste ning muu teie AbbVie suhetel põhineva andmekogumis- ja jälgimistehnoloogia abil.

Mõned AbbVie mida toodeldakse uhise haigusega osalevad käitumuslikus veebireklaamis mõnikord nimetatakse seda ka suunatud reklaamiks või huvipõhiseks reklaamiks.

Sa oled siin

Meie reklaamivõrgustiku partnerid võivad paigutada ja kasutada küpsiseid meie veebisaitidel ja muudel kolmandate isikute saitidel teie tegevuse kohta isikuandmete kogumiseks, et pakkuda teile veebipõhiseid reklaame, mis vastavad teie huvidele. Ikoonil või lingil klõpsates suunatakse teid veebisaidile, kus saate hallata oma sirvimisajaloo andmeid, mida kasutatakse käitumuslike veebireklaamide edastamiseks, ja nende kasutamist keelata.

Keelamise korral võite endiselt näha veebireklaame, sealhulgas AbbVie reklaame, mis põhinevad muul teabel nt vaadatava lehe sisul, mitte teie varasemal klõpsuraja tegevusel. Mõnel juhul võivad need kolmandatest isikutest reklaamijad siiski teie sirvimistegevuse kohta andmeid koguda, kuid nad ei kasuta neid andmeid niisuguste reklaamide edastamiseks, mis põhinevad teie varasemal sirvimiskäitumisel.

Võite keelduda kohe, klõpsates siin. Mõni veebibrauser võib veebiteenustele, millega teie brauser suhtleb, edastada jälgimist keelavaid signaale.

Language switcher

Selle privaatsusteate jõustumiskuupäeva seisuga ei ole veel kehtestatud majandusharu standardit selle kohta, kuidas neile signaalidele reageerida; seetõttu ei reageeri AbbVie praegu neile signaalidele. Reklaamijatest, kes kasutavad teie sirvimisajalugu veebipõhiste käitumuslike reklaamide edastamiseks, saate siiski keelduda ülaltoodud vahendite abil.

Lingid kolmandate isikute saitidele ja sotsiaalmeedia pistikprogrammid See privaatsusteade kehtib ainult selle teatega seotud AbbVie suhete kohta ega kehti kolmandate isikute veebisaitide kohta, millele AbbVie suhted võivad linkida, sealhulgas lingid välistele veebisaitidele või kolmandate isikute reklaamidele. Soovitame tutvuda kõigi kolmandate isikute privaatsusteadetega enne, kui edastate neile oma isikuandmeid.

Kui külastate AbbVie suhte raames meie saite, saab sotsiaalmeedia pistikprogrammi ja integreeritud sotsiaalmeediaplatvormide operaator teie seadmesse paigutada küpsise, mille abil saadud isikuandmete põhjal tunneb operaator ära varem meie saite külastanud isiku.

Kui olete meie saidi sirvimise ajal sisse logitud sotsiaalmeedia saidile nt Facebook, Twittervõimaldab sotsiaalmeedia pistikprogramm sellel sotsiaalmeedia saidil saada teavet selle kohta, et olete meie saiti mida toodeldakse uhise haigusega.

Navigeerimismenüü

Sotsiaalmeedia pistikprogramm võimaldab sotsiaalmeedia saidil jagada teavet teie tegevuste kohta meie saidil ka teiste selle sotsiaalmeedia saidi kasutajatega. Neid jagamisseadeid haldab sotsiaalmeedia sait, kelle isikuandmete kaitse ja andmete jagamise tavade kohta leiate teavet nende saitide isikuandmete kaitse põhimõtetest.

Selles jaotises kirjeldatakse neid California isikuandmete kaitse nõudeid, mida privaatsusteate muudes jaotistes ei käsitleta. Kooskõlas selles privaatsusteates kirjeldatud andmekogumistavadega võime teilt või kolmandatelt isikutelt koguda teatavaid isikuandmete liike ja konkreetseid isikuandmeid. Kogume, kasutame ja avaldame isikuandmeid meie ärilistel ja kaubanduslikel eesmärkidel, mida on kirjeldatud selles privaatsusteates. AbbVie ei müü isikuandmeid.

Peale selle mida toodeldakse uhise haigusega AbbVie tervishoiutöötajatelt ja tervisekavadest ning võib oma koostööpartneritega jagada anonüümseks muudetud terviseandmeid vastavalt USA California elanikuna on teil õigus taotleda: teavet isikuandmete kohta, mida AbbVie on teie mida toodeldakse uhise haigusega viimase 12 kuu jooksul kogunud, kasutanud ja avaldanud.

Töötajate isikuandmete töötlemisest koroonaviiruse kontekstis

See hõlmab järgmist: kogutud isikuandmete liigid; allikate liigid, kust teie isikuandmed koguti; ärilised või kaubanduslikud eesmärgid, milleks AbbVie teie isikuandmeid kogus; teie isikuandmete liigid, mis on ärilistel või kaubanduslikel eesmärkidel avaldatud; kolmandate isikute kategooriad, kellega AbbVie on teie isikuandmeid jaganud; teavet konkreetsete isikuandmete kohta, mida AbbVie on teie kohta viimase 12 kuu jooksul kogunud; oma isikuandmete kustutamist.

Kui kasutate California elanikuna mõnda oma andmekaitsega seotud õigustest, ei diskrimineeri AbbVie teid teistsuguste hindade või toodete pakkumisega või teistsuguse mida toodeldakse uhise haigusega või kvaliteediga toodete pakkumisega üksnes seetõttu, et olete esitanud eespool osutatud taotluse.

Kui kasutate oma õigust andmed kustutada, võite kaotada juurdepääsu AbbVie suhete teatavatele aspektidele, mille korral on teenuse osutamiseks vaja teie isikuandmeid. Kui teil või teie volitatud esindajal on küsimusi või soovite kasutada selles jaotises kirjeldatud õigusi, vaadake jaotist Teie andmekaitsega seotud õigused ja valikud. Pärast taotluse saamist kasutame meie käsutuses olevat teavet teie isiku ja vajaduse korral teie volitatud esindaja tuvastamiseks ning teie kohta kogutud isikuandmete kui neid on võrdlemiseks teie tuvastamisandmetega.

Teie või teie volitatud esindaja tuvastamiseks võime küsida teilt lisateavet või tõendit selle kohta, et olete andnud volitatud esindajale loa teie nimel tegutseda.