Liigu sisu juurde

Mehed peavad nii ravi ajal kui ka vähemalt 90 päeva pärast ravi kasutama rasestumisvastast barjäärimeetodit, välja arvatud juhul, kui naispartneri rasestumisvõimalus on välistatud vt lõigud 4. Ravi ajal on soovitatav regulaarselt kontrollida täisverepilti ja trombotsüütide arvu. Järgnevas tabelis on toodud kõrvaltoimete esinemissagedused, mida kirjeldati kliinilistes uuringutes valgantsikloviiri, suukaudse gantsikloviiri või intravenoosse gantsikloviiri kasutamisel. Lisaks on valgantsikloviiri kasutamisel kõrgem risk neutropeenia ja leukopeenia tekkeks võrreldes suukaudse gantsikloviiriga. Arst kontrollib teid regulaarselt ja üldjuhul jätkate Zejula võtmist, kuni sellest on kasu ja kuni ei teki vastuvõetamatuid kõrvaltoimeid.

Seetõttu ei tohi nendel patsientidel valgantsikloviiri õhukese polümeerikattega tablette kasutada vt lõigud 4. Maksakahjustusega patsiendid: Valgantsikloviiri tablettide ohutuse ja efektiivsuse uuringuid maksapuudulikkusega patsientidel ei ole läbi viidud vt lõik 5. Lapsed: Siirdatud elundiga lastele on ravimi annustamine individuaalne, sõltuvalt patsiendi neerufunktsioonist, pikkusest ja kehakaalust. Eakad: Eakatel patsientidel ei ole ravimi ohutus ja efektiivsus kindlaks tehtud. Raske leukopeenia, neutropeenia, aneemia, trombotsütopeenia ja pantsütopeeniaga patsiendid: Enne ravi alustamist vt lõik 4.

Eakad: Eakatel patsientidel ei ole ravimi ohutus ja efektiivsus kindlaks tehtud. Raske leukopeenia, neutropeenia, aneemia, trombotsütopeenia ja pantsütopeeniaga patsiendid: Enne ravi alustamist vt lõik 4.

Füsioteraapia: kaela süva painutajate tugevdamine selililamangus

Manustamisviis Valganciclovir Accord´i manustatakse suu kaudu, võimalusel koos toiduga vt lõik 5. Lastele, kes ei ole võimelised Valganciclovir Accord´i õhukese polümeerikattega tablette neelama, võib manustada valgantsikloviiri suukaudset lahust. Enne ravimi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid Tablette ei tohi poolitada ega purustada.

Valganciclovir accord - õhukese polümeerikattega tablett (450mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

Kuna valgantsikloviir on inimesele potentsiaalselt teratogeense ja kantserogeense toimega, peab purustatud tablettide käsitsemisel olema ettevaatlik vt lõik 4. Vältida poolitatud või purustatud tablettide otsest kokkupuudet naha või limaskestadega. Kui selline kokkupuude peaks aset leidma, pesta hoolikalt seebi ja veega, loputada silmi hoolikalt steriliseeritud veega või selle puudumisel puhta veega. Vastunäidustused Valganciclovir Accord on vastunäidustatud ülitundlikkuse korral valgantsikloviiri, gantsikloviiri või lõigus 6.

lihasvalu ugt korvaltoime toetab

Valgantsikloviiri Valganciclovir Accord´i toimeaineatsikloviiri ja valatsikloviiri keemilise struktuuri sarnasuse tõttu on võimalik ristuva ülitundlikkusreaktsiooni teke nende ravimite vahel. Seetõttu on Valganciclovir Accord vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb ülitundlikkus atsikloviiri või valatsikloviiri suhtes.

lihasvalu ugt korvaltoime toetab

Valganciclovir Accord on vastunäidustatud imetamise ajal vt lõik 4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Enne ravi alustamist valgantsikloviiriga tuleb patsiente teavitada võimalikust ohust lootele.

Pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne selle ravimi kasutamist või kasutamise ajal järgmistel juhtudel: Zejula vähendab teie vererakkude arvu, näiteks teie vere punaliblede arvu aneemiavere valgeliblede arvu neutropeenia või trombotsüütide arvu trombotsütopeenia. Teid tuleb jälgida tunnuste ja sümptomite suhtes, nagu palavik või infektsioon ja ebanormaalne verevalumite või verejooksude tekkimine lisateavet vt lõik 4.

Loomkatsetes oli gantsikloviiril mutageenne, teratogeenne, aspermatogeenne ja kantserogeenne toime ning naise viljakust vähendav toime. Seetõttu tuleb valgantsikloviiri inimestel pidada potentsiaalseks teratogeeniks ja kantserogeeniks, mis võib põhjustada väärarenguid ja vähkkasvajaid vt lõik 5. Samuti on tõenäoline, et valgantsikloviir põhjustab mööduvat või püsivat spermatogeneesi pärssimist. Fertiilses eas naised peavad ravi ajal kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid ravimeid.

Mehed peavad nii ravi ajal kui ka vähemalt 90 päeva pärast ravi kasutama rasestumisvastast barjäärimeetodit, välja arvatud juhul, kui naispartneri rasestumisvõimalus on välistatud vt lõigud 4.

lihasvalu ugt korvaltoime toetab

Valgantsikloviiril on kantserogeenne ja reproduktsioonitoksiline toime ka pikemas perspektiivis. Valgantsikloviiri ja gantsikloviiri saanud patsientidel on täheldatud raske leukopeenia, neutropeenia, aneemia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, luuüdi depressiooni ja aplastilise aneemia teket.

Valganciclovir Accord´i peab ettevaatusega kasutama patsientidel, kellel esineb ravieelselt tsütopeenia või anamneesis ravimiga seotud tsütopeenia või kes saavad kiiritusravi. Ravi ajal on soovitatav regulaarselt kontrollida täisverepilti ja trombotsüütide arvu.

Hoolikalt tuleb jälgida neerukahjustusega patsiente ja lapsi, vähemalt iga siirdamiskeskuse külastuse ajal.

Верится с трудом, но мы летим вдоль края загона. Эта штука - изгородь: изгородь, оказавшаяся недостаточно прочной. - Люди, которые держат любимых зверушек, - проговорил Элвин с нервным смехом, каким многие заглушают страх, - должны быть уверены, что знают, как уследить за .

Gantsikloviiri liiga suuri annuseid seostatakse eluohtlike kõrvaltoimetega. Seetõttu on annustamisjuhiste täpne järgimine eriti tähtis ravi alustamisel, induktsioonravilt säilitusravile üleminekul ning patsientidel, kes võivad suukaudselt gantsikloviirilt üle minna valgantsikloviirile, kuna Valganciclovir Accord´i ei saa gantsikloviiri kapslitega üks-ühele asendada.

Üleminekul gantsikloviiri kapslitelt tuleb patsiente teavitada üleannustamise ohust, kui nad võtavad määratust rohkem Valganciclovir Accord´i tablette vt lõigud 4. Neerufunktsiooni häirete korral on vajalik annuse korrigeerimine kreatiniini kliirensi alusel vt lõigud 4. Valganciclovir Accord´i õhukese polümeerikattega tablette ei tohi kasutada hemodialüüsi saavatel patsientidel vt lõigud 4.

Imipeneem-tsilastatiini ja gantsikloviiri kasutavatel patsientidel on kirjeldatud krampide teket. Valganciclovir Accord´i tohib koos imipeneem-tsilastatiiniga kasutada vaid juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud vt lõik 4.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Patsiente, kes saavad samaaegset ravi valgantsikloviiri ja a didanosiini, b müelosupressiivse toimega ravimite nt zidovudiin või c neerufunktsiooni mõjutavate ainetega, tuleb hoolikalt jälgida suurenenud toksilisuse ilmingute suhtes vt lõik 4. Kontrolliga kliinilises uuringus, kus valgantsikloviiri kasutati CMV infektsiooni profülaktiliseks raviks transplantatsiooni korral üksikasjalikum teave vt lõik 5.

lihasvalu ugt korvaltoime toetab

Seetõttu kogemused siirikuga patsientide kohta on piiratud. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Koostoimed valgantsikloviiriga Valgantsikloviiriga ei ole in vivo koostoimeuuringuid teostatud. Kuna valgantsikloviir metaboliseerub ulatuslikult ja kiiresti gantsikloviiriks, võivad valgantsikloviiri kasutamisel tekkida ka gantsikloviiriga seotud koostoimed. Koostoimed gantsikloviiriga Imipeneem-tsilastatiin Gantsikloviiri ja imipeneem-tsilastatiini samaaegselt kasutavatel patsientidel on kirjeldatud krampide teket.

Neid ravimeid tohib koos kasutada vaid juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud vt lõik 4. Need muutused olid kooskõlas koostoime mehhanismiga, mis hõlmab konkureerivat tubulaarset sekretsiooni neerudes.

lihasvalu ugt korvaltoime toetab

Pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne selle ravimi kasutamist või kasutamise ajal järgmistel juhtudel: Zejula vähendab teie vererakkude arvu, näiteks teie vere punaliblede arvu aneemiavere valgeliblede arvu neutropeenia või trombotsüütide arvu trombotsütopeenia. Teid tuleb jälgida tunnuste ja sümptomite suhtes, nagu palavik või infektsioon ja ebanormaalne verevalumite või verejooksude tekkimine lisateavet vt lõik 4.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Arst teeb teile kogu ravi jooksul regulaarselt vereanalüüse. Arst võib teha teile nende probleemide kontrollimiseks luuüdi analüüsi. Kõrge vererõhk Zejula võib põhjustada vererõhu tõusu, mis võib olla mõnel juhul raske. Arst mõõdab teil kogu ravi jooksul regulaarselt vererõhku.

  1. Kakao lihvingutega
  2. Mis on haiguse kurjategijate nimi
  3. Lihaselaarne valu kuunarnukis laiendamisel
  4. Интересы Итании были более эстетического направления.
  5. Здесь холодно.

Vajaduse korral võib ta määrata teile kõrge vererõhu ravimeid ja kohandada teie Zejula annust. Teie arst võib soovitada teil kodus jälgida vererõhku ja anda soovituse arstiga ühenduse võtmiseks, kui vererõhk tõuseb. Kui teil esinevad peavalu, nägemisteravuse muutused, segasus või krambid koos kõrge vererõhuga või ilma, võtke palun ühendust oma arstiga. Seda ravimit ei ole sellel vanuserühmal uuritud.

lihasvalu ugt korvaltoime toetab

Muud ravimid ja Zejula Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Kui olete viljakas eas naine, peate kasutama Zejula võtmise ajal ja 1 kuu jooksul pärast viimase annuse võtmist efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Arst palub teil enne ravi alustamist rasedustestiga kinnitada raseduse puudumist.

Kui rasestute Zejula kasutamise ajal, võtke kohe ühendust oma arstiga.